វចនានុក្រមសម្តេចសង្ឈ ជួន ណាត

វចនានុក្រមសម្តេចសង្ឈ ជួន ណាត

visit to home page: https://www.budinst.gov.kh/

Click Here to Donwload

or

for more please click on the E-BOOK menu..

Topic: វចនានុក្រមសម្តេចសង្ឈ ជួន ណាត

Thank

Pech 05/03/2011
Thank for your shearing
goood Luck

THANK

lak 23/02/2011
Thank u 4 upload..

សួស្តី

ហេង 09/02/2011
សួស្តី TopKhmer
ខ្ញុំបានយក​ កម្មវិធីវចនានុក្រមសម្តេចសង្ឈ ជួន ណាត ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានវចនានុក្រម
ភាសារខ្មែរ-អង់គ្លេស នឹង អង់គ្លេស-ខ្មែរ
សូម TopKhmer បញ្ចូលក្នុងនេះផង......

Re: សួស្តី

TopKhmer 09/02/2011
hi Heng
this is the Khmer-English and English-Khmer dictionary
please Click the Software in the Menu: https://topkhmer.webnode.com/software/

Thank 4visit...Goood Luck!!!!

អរគុណ

ហេង 09/02/2011
អរគុណ !!! ពិតជាល្អមែន

អរគុណ

ពិសិដ្ផ 08/02/2011
សូមអរគុណ TopKhmer
សំរាប់ការចែករំលែក រាល់កម្មវិធី....
សូមមានសុខភាពល្អ

Re: អរគុណ

TopKhmer 08/02/2011
សូមអរគុណ ដែលលោកអ្នកបានគាំទ្រ សូមមានសំណាងល្អ!